OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Obchodní podmínky

pro prodej zboží koncovému zákazníkovi (spotřebiteli)

v internetovém obchodu

společnosti PRAMOS, spol. s r.o., Sladkovského 656/38, 773 71 Olomouc, IČ 152 72 371,
zapsané v obchodním rejstříku  Krajského soudu v Ostravě, oddíl C  vložka 12715 

I. 

1. Obchodní podmínky shora uvedené společnosti PRAMOS, spol. s r.o., Sladkovského 656/38,773 71 Olomouc, IČ 152 72 371, vymezují v souladu s §  1751 odst. 1 z.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník práva a povinnosti společnosti a koncového zákazníka (spotřebitele) týkající se kupní smlouvy uzavřené mezi společností a kupujícím – spotřebitelem prostřednictvím on-line obchodu (dále internetový obchod) na webové stránce prodávajícího www.pramoscyklosport.cz v části e-shop. Obchodní podmínky jsou na webové stránce zveřejněny.

2. Kupující (spotřebitel) při objednávce potvrzuje seznámení a souhlas s obchodními podmínkami pro nákup zboží prodávajícího. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou součástí potvrzujícího e-mailu prodávajícího.

3. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na nákup zboží právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem, kteří objednávají zboží v rámci své podnikatelské činnosti či výkonu svého povolání.

II.

1. Nabídka zboží umístěná v "e-shopu" na webových stránkách prodávajícího je prezentací nabízeného zboží a je informativního charakteru s tím, že se zde § 1732 odst. 2 občanského zákoníku nepoužije.

2. Návrhem kupní smlouvy je řádně vyplněná elektronická objednávka kupujícího s vyplněním všech povinných údajů (označené hvězdičkou) uvedených v objednávkovém formuláři. Před odesláním objednávky může kupující zkontrolovat a změnit údaje uvedené kupujícím v objednávkovém formuláři. Prodávající po obdržení objednávky kupujícího odešle na adresu elektronické pošty uvedené kupujícím potvrzení. Potvrzením objednávky vzniká mezi prodávajícím a kupujícím kupní smlouva. Prodávající je oprávněn po vyhodnocení objednávky požádat kupujícího o dodatečné stvrzení objednávky s ohledem na její charakter, množství, výši ceny apod.

III.

1. Prodávající prodává zboží za ceny uvedené na svých webových stránkách v "e-shopu". Ceny zboží jsou uvedeny v korunách českých včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Ceny zboží jsou platné po dobu jejich uvedení na webových stránkách prodávajícího. Kupující vedle kupní ceny hradí dopravné dle obchodních podmínek.

2. Zboží je kupujícímu zasíláno na dobírku. Faktura (daňový doklad) je přiložena ke zboží v zásilce. Dopravné činí 140,-Kč včetně DPH. Při celkové ceně zboží v objednávce kupujícího nad 2.000,-Kč je dopravné zdarma. Bude-li nutné jednu objednávku kupujícího rozdělit do více zásilek (balíků), za další balík kupující již poplatek neplatí.

3. Kupní cena je v souladu s obchodními podmínkami hrazena předem při dodání zboží na dobírku. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu.

4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému stvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

IV. Dodací podmínky

1. Prodávající dodá kupujícímu zboží na dobírku do dvou dnů od potvrzení objednávky, a to  na místo dodání určené kupujícím v objednávce. Kupující je povinen zboží při dodání převzít. Je-li třeba z důvodů na straně kupujícího doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady opakovaného doručení.

2. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné porušení obalu ihned reklamovat u doručovatele.

V. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vadu, kterou má zboží při jejím převzetí, byť se vada projeví až později.  Kupující je povinen zboží prohlédnout při jeho převzetí a seznámit se s podmínkami a návodem na obsluhu.

2. Kupující uplatňuje reklamaci v sídle prodávajícího, prodávající vydá kupujícímu potvrzení. O reklamaci rozhodne prodávající do tří pracovních dnů. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění práva jsou upraveny v reklamačním řádu na webových stránkách prodávajícího.

3.  Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejm. §§ 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2661 až 2174 z.č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

VI.Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující  má dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.  Odstoupení musí být odesláno prodávajícímu nejpozději posledním dnem uvedené lhůty. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, ponese sám náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a náklady za navrácení zboží, pokud nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva  od počátku ruší a kupující je povinen vrátit zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti dnů) ode dne odstoupení od smlouvy na adresu sídla prodávajícího. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky včetně nákladů na dodání přijaté od kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícího, na účet, který kupující při odstoupení prodávajícímu sdělí, nebo poštovní poukázkou. Prodávající není však povinen vrátit peněžní prostředky dříve, než mu kupující vrátí zboží nebo alespoň prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

3. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zasílá prodávajímu písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky na adresu eshop@pramoscyklosport.cz. Pro odstoupení od smlouvy může kupující použít formulář v příloze těchto obchodních podmínek. Není to však povinností. Doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávající kupujícímu potvrdí. Formulář není možné zasílat prostřednictvím internetových stránek prodávajícího.

4. Kupující nese odpovědnost za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

VII. Ostatní ujednání

1. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů řeší prodávající na elektronické adrese eshop@pramoscyklosport.cz.  Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zasílá prodávající na elektronickou adresu uvedenou kupujícím.

2. Kontrolním orgánem prodávajícího je příslušný živnostenský úřad k oprávnění prodávajícího k podnikání, Úřad pro ochranu osobních údajů v oblasti nakládání s osobními údaji a Česká obchodní inspekce k dodržování práv spotřebitele dle z.č. 634/1992 Sb. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

3. Kupující nese své náklady na použití prostředky komunikace na dálku (telefon, e-mail apod.). Kupní smlouvy jsou archivovány v elektronické podobě a jsou přístupné prodávajícímu i  kupujícímu.

VIII. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, osobní údaje jsou shromažňovány a zpracovávány výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího za účelem splnění smlouvy.

2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a vedení evidence prodávajícího. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou uzavření kupní smlouvy.

3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakož to zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Obchodní podmínky jsou platné v rozsahu a znění, které je uvedeno na webových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

2.  Účastníci se dohodli, že není-li obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si prodávající vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na svých webových stránkách.

4. Tyto obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Prodávající: Pramos, spol. s r. o.

Adresa sídla: 783 71 Olomouc, Sladkovského 656/38

tel.: 585154067

e-mail: eshop@pramoscyklosport.cz

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

 

..........................................................................................................................................................

Datum objednání zboží a číslo objednávky (*)

 

..........................................................................................................................................................

Číslo faktury/daňového dokladu  a katalogové číslo zboží(*)

 

..........................................................................................................................................................

Datum obdržení zboží (počátek běhu 14denní lhůty pro odstoupení) (*)

 

..........................................................................................................................................................

Způsob vrácení zboží: Zboží zašle spotřebitel zpět na adresu prodávajícího nejpozději do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy, náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel.

 

Bankovní spojení pro vrácení kupní ceny: (*)…..........................................................................

Jméno a příjmení spotřebitele (*)

 

..........................................................................................................................................................

Adresa spotřebitele(*)

 

..........................................................................................................................................................

 

kontaktní telefon: …............................................ email ….......................................................(*)

Podpis spotřebitele (*)

 

..........................................................................................................................................................

 

Datum (*)

 

................................................................................

 

(*) údaje doplňte